BADANIA RADIOGRAFICZNE RT

Badania radiograficzne RT (RTG)

 

 
 

Badania radiograficzne RT są

jedną z najbardziej skutecznych metod badań nieniszczących (NDT). Badania RT polegają na prześwietlaniu badanego wyrobu za pomocą wiązki promieniowania jonizującego, które jest emitowane przez lampę rentgenowską lub pierwiastek promieniotwórczy- izotop. Różnice w absorpcji promieniowania przechodzącego przez badany przedmiot powodują powstawanie obrazu obiektu na błonie radiograficznej pełniącej funkcje detektora. Po wykonaniu odpowiedniej obróbki fotochemicznej na błonie tworzy się wyraźny obraz badanego przedmiotu zwany radiogramem. Na otrzymanym radiogramie otrzymuje się dwuwymiarowy, płaski obraz, będący rzutem badanego obiektu lub jego fragmentu. Na jego podstawie dokonuje się oceny jakości wykonanych złączy spawanych, przyporządkowując je do jednego z poziomów akceptacji wskazań oraz (za pomocą właściwej korelacji) odpowiadającego mu poziomu jakości.

Niezgodność spawalnicza, która znajduje się

w prześwietlanym materiale jest zwykle wypełniona gazem lub żużlem o zdecydowanie mniejszym współczynniku osłabienia. Z tego powodu promieniowanie, które przechodzi przez niezgodność ulega mniejszem osłabieniu. Do błony radiograficznej dociera więc promieniowanie o większym natężeniu, skutkujące występowaniem większego zaczernienia radiogramie po dokonaniu obróbki fotochemicznej.
Kontrola RT obejmuje wykonanie radiogramu badanej spoiny lub innego wyrobu oraz interpretacje zarejestrowanych na nim niezgodności.
Radiografia jest stosowana praktycznie do wszelkiego rodzaju złączy doczołowych i kątowych ze spoinami pachwinowymi.


badania radiograficzne RT- ocena radiogramu z wykorzystaniem negatoskopu

 
 

Radiografia przemysłowa doskonale sprawdza się

w przypadku wykrywanie niezgodności wewnętrznych.Na podstawie otrzymanego radiogramu jesteśmy w stanie dokładnie określić rodzaj występującej niezgodności oraz jej rozmiar czy orientację. Pomimo wielu ograniczeń badania radiograficzne złączy spawanych są nieustannie stosowane w wielu branżach przemysłowych. Do najcześciej wykrywanych z wykorzystaniem badania RTG niezgodności należą min. :
- braki przetopu
- pęcherze gazowe,
- pęknięcia
- wtrącenia niemetaliczne (żużle)
- nadmierna wypukłość spoiny
- przyklejenia brzegowe
- podtopienia lica i grani
Badania RT pomimo tego, że są one nieustannie wypierane przez nowoczesne i skomplikowane techniki badań ultradźwiękowych doskonale sprawdzają się szczególnie w przypadku elementów cienkościennych.


badania radiograficzne RT - pulpit sterowniczy lampy rentgenowskiej

badania radiograficzne RT- radiogram złącza spawanego

 
 

Metodę radiograficzną można zastosować do kontroli

praktycznie wszystkich rodzai materiałów. Najczęściej są to jednak metale, rzadziej beton, tworzywa sztuczne, ceramika i inne.
Radiografia przemysłowa zalicza się do najbardziej wiarygodnych metod wykrywalności niezgodności w dziedzinie spawalniczych. Cechuje je bardzo dobra wykrywalność nawet niewielkich nieciągłości oraz jednoznaczna interpretacja.
Zasada wykrywania nieciągłości materiałowych polega na zmianie natężenia promieniowania docierającego do radiogramu po przejściu przez badane złącze, w którym wszelkiego rodzaju defekty tworzą obszary i różnej grubości. Badania radiograficzne RT poza dużą wykrywalnością posiadają dodatkowy atut, którym jest trwały dowód z przeprowadzania kontroli w postaci gotowego radiogramu.

 
 


5


4