BADANIA RADIOGRAFICZNE RT

Badania radiograficzne RT

 

 
 

Badania radiograficzne RT polegają

na prześwietlaniu badanego wyrobu za pomocą wiązki promieniowania jonizującego, które jest emitowane przez lampę rentgenowską lub pierwiastek promieniotwórczy- izotop. Różnice w absorpcji promieniowania przechodzącego przez badany przedmiot powodują powstawanie obrazu obiektu na błonie radiograficznej pełniącej funkcje detektora. Po wykonaniu odpowiedniej obróbki fotochemicznej błona nazywana jest radiogramem. Na otrzymanym radiogramie otrzymuje się dwuwymiarowy, płaski obraz, będący rzutem badanego obiektu lub jego fragmentu. Na jego podstawie dokonuje się oceny jakości wykonanych złączy spawanych, przyporządkowując je do jednego z poziomów akceptacji wskazań oraz (za pomocą właściwej korelacji) odpowiadającego mu poziomu jakości.

Niezgodność spawalnicza, która znajduje się

w prześwietlanym materiale jest zwykle wypełniona gazem lub żużlem o zdecydowanie mniejszym współczynniku osłabienia. Z tego powodu promieniowanie, które przechodzi przez niezgodność ulega mniejszem osłabieniu. Do błony radiograficznej dociera więc promieniowanie o większym natężeniu, skutkujące występowaniem większego zaczernienia radiogramie po dokonaniu obróbki fotochemicznej.
Kontrola RT obejmuje wykonanie radiogramu badanej spoiny lub innego wyrobu oraz interpretacje zarejestrowanych na nim niezgodności.
Radiografia jest stosowana praktycznie do wszelkiego rodzaju złączy doczołowych i kątowych ze spoinami pachwinowymi.


2

 
 


3

Najczęściej wykrywane za pomocą radiografii

przemysłowej niezgodności to min. :
- braki przetopu
- pęcherze gazowe,
- pęknięcia
- wtrącenia niemetaliczne (żużle)
- nadmierna wypukłość spoiny
- przyklejenia brzegowe
- podtopienia lica i grani
Badania RT w większości przypadków pozwalają na dokładne określenie typu niezgodności spawalniczej występującej w spoinie lub innym badanym wyrobie.

1

 
 

Metodę radiograficzną można zastosować do kontroli

praktycznie wszystkich rodzai materiałów. Najczęściej są to jednak metale, rzadziej beton, tworzywa sztuczne, ceramika i inne.
Radiografia przemysłowa zalicza się do najbardziej wiarygodnych metod wykrywalności niezgodności w dziedzinie spawalniczych. Cechuje je bardzo dobra wykrywalność nawet niewielkich nieciągłości oraz jednoznaczna interpretacja.
Zasada wykrywania nieciągłości materiałowych polega na zmianie natężenia promieniowania docierającego do radiogramu po przejściu przez badane złącze, w którym wszelkiego rodzaju defekty tworzą obszary i różnej grubości.

 
 


5


4