Badania radiograficzne RT spoin i spawów

badania rtg spoin cennik

Badania RT - co to?

Badania RT radiograficzne są jedną z najbardziej skutecznych metod badań nieniszczących (NDT).
 • Zasada wykrywania nieciągłości materiałowych opiera się na zjawisku zmiany natężenia promieniowania docierającego do detektora po przejściu przez badany obiekt, w którym wszelkiego rodzaju defekty tworzą obszary o różnej grubości. Badania RTG spoin polegają na prześwietlaniu badanego elementu za pomocą wiązki promieniowania jonizującego (gamma lub X), które jest emitowane przez lampę rentgenowską lub pierwiastek promieniotwórczy (izotop), taki jak: selen, iryd, kobalt lub cez.

  Różnice w absorpcji promieniowana przenikające przez badany przedmiot powodują powstawanie obrazu obiektu na błonie fotochemicznej lub płycie cyfrowej, które pełnią funkcję detektora. Następnie po przeprowadzeniu odpowiedniej obróbki fotochemicznej lub odpowiednim przetworzeniu obrazu w przypadku technik cyfrowych otrzymujemy wyraźny obraz zbadanego przedmiotu, nazywany radiogramem. Na powstałym radiogramie istnieje dwuwymiarowy, płaski obraz stanowiący rzut badanego elementu – całości lub jego fragmentu. Na podstawie otrzymanego obrazu dokonuje się oceny jakości wykonanych wyrobów lub złączy spawanych, przyporządkowyując je do jednego odpowiedniego poziomu akceptacji wskazań oraz (za pomocą właściwej korelacji) odpowiadającego mu poziomowi jakości.

  Wykonujemy badania RT radiograficzne (prześwietlanie spawów) na terenie całego kraju

  Warszawa | Wrocław | Kraków | Rzeszów | Gdańsk | Katowice | Gdynia | Bydgoszcz | Toruń | Lublin | Gorzów Wielkopolski | Zielona Góra | Łódź |   Opole |  Białystok |  Kielce | Olsztyn| Poznań | Szczecin i inne

Badania radiograficzne spoin - działanie

Niezgodność spawalnicza, która znajduje się
 • w badanym materiale jest zwykle wypełniona gazem lub żużlem o zdecydowanie mniejszym współczynniku osłabienia promieniowania jonizującego. Z tego powodu promieniowanie elektromagnetyczne przenikające przez niezgodność ulega mniejszemu osłabieniu w stosunku do miejsc, w których niezgodności nie występują. Do błony radiograficznej dociera więc większa dawka promieniowania, skutkując występowaniem wyższego zaczernienia radiogramu po dokonaniu obróbki fotochemicznej. Badanie RT obejmuje wykonanie radiogramu badanej spoiny odkuwki czy odlewu oraz interpretację otrzymanych wskazań.

  Badanie RT radiograficzne jest stosowane praktycznie do każdego typu wyrobu. Doskonale sprawdza się podczas badania złączy i spawów ze spoinami czołowymi. W niektórych przypadkach badania rentgenowskie spoin można zastosować również do kontroli spoin pachwinowych. Podczas oceny możliwość zbadania danego przedmiotu za pomocą radiografii, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim grubość badanego elementu, rodzaj materiału, niezgodności jakie chcemy wykryć oraz geometrii obiektu badań.

  Badanie radiograficzne spoin

  Badania radiograficzne spoin to technika wykorzystywana w przemyśle do oceny jakości spawów. Badania pozwalają na penetrację przez materiał i uzyskanie obrazu struktury wewnętrznej spoiny. Dzięki temu można zidentyfikować różne wady, takie jak pęknięcia, pory, niejednorodności czy niewłaściwe penetracje spoiny. Radiografia umożliwia precyzyjną ocenę jakości penetracji spoiny, co jest kluczowe dla zapewnienia trwałego i bezpiecznego połączenia. Badania są używane do pomiaru grubości materiałów, co jest istotne w przypadku konstrukcji, gdzie dokładna znajomość grubości jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa i trwałości. W wielu branżach istnieją normy dotyczące jakości spawów, a badania radiograficzne są jedną z akceptowanych metod potwierdzania zgodności z tymi normami. Radiografia pozwala na wykrycie wad ukrytych wewnątrz materiałów, które mogą być trudne do zauważenia na zewnątrz. To umożliwia eliminację potencjalnych problemów, zanim staną się poważnymi zagrożeniami. Radiografia jest skuteczną techniką badawczą, zwłaszcza w przypadku konstrukcji o skomplikowanych kształtach, gdzie inne metody mogą być utrudnione. Badania są szeroko stosowane w produkcji masowej, gdzie kontrola jakości spawów jest kluczowa dla utrzymania wysokich standardów i minimalizacji ryzyka awarii.

  Co to jest metoda radiologiczna w badaniu spawów?

  Metoda radiologiczna jest szczególnie skuteczna w wykrywaniu wad wewnętrznych spoiny, które mogą być trudno zauważalne wizualnie. Jest szeroko stosowana w przemyśle, zwłaszcza tam, gdzie kluczowe jest zachowanie integralności strukturalnej, na przykład w budownictwie, przemyśle petrochemicznym, energetyce czy w branży lotniczej. Warto zauważyć, że przy zastosowaniu tej metody konieczne jest przestrzeganie ścisłych standardów bezpieczeństwa, a personel przeprowadzający badania musi posiadać odpowiednie kwalifikacje.

badania radiologiczne spoin
radiografia przemysłowa

Badanie RT radiograficzne - zastosowanie

Radiografia przemysłowa doskonale
 • sprawdza się podczas badań mających na celu wykrycie i zlokalizowanie niezgodności wewnętrznych. Na podstawie radiogramu jesteśmy w stanie dokładnie określić rodzaj, rozmiar oraz orientację otrzymanego wskazania. Pomimo posiadanych wad i ograniczeń badania radiograficzne spawów, odkuwek czy odlewów są z powodzeniem nieustannie stosowane w wielu branżach przemysłowych. Tradycyjna radiografia analogowa doskonale sprawdza się podczas inspekcji terenowych- rurociągów oraz urządzeń ciśnieniowych.

  Nowoczesne techniki badawcze takie jak DR (radiografia cyfrowa) oraz CR (radiografia komputerowa) ze względu na większą wrażliwość na uszkodzenia i zanieczyszczenia nie zawsze nadają się do pracy w terenie. Znajdują natomiast  zastosowanie w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz na halach produkcyjnych w takich sektorach wytwórczych jak automotive czy lotnictwo.

  Badania RT radiograficzne pomimo tego, że są nieustannie wypierane przez nowoczesne techniki i skomplikowane techniki badań ultradźwiękowych, dają bardzo dobre rezultaty pod względem wykrywalności i są niezastąpione w przypadku kontroli elementów cienkościennych. 

Badania radiograficzne RT spoin i spawów

Chcesz poznać cennik badań RTG spoin wykonywanych przez nas?  Wypełnij formularz

Badania nieniszczące RT - efekty

Do najczęściej wykrywanych niezgodności należą min:
 • braki przetopu,
 • pęcherze gazowe,
 • pęknięcia,
 • wtrącenia niemetaliczne ( żużle),
 • przyklejenia brzegowe,
 • podtopienia lica i grani,
badania radiograficzne spoin cennik
badania rentgenowskie spoin

Do wytwarzania promieniowania jonizującego w badaniach RT

wykorzystuje się promieniowanie X lub gamma.
 • Promieniowanie X jest wytwarzane przez lampy rentgenowskie lub akceleratory i powstaje podczas hamowania strumienia rozpędzonych elektronów na powierzchni anody. Energia promieniowania X wytwarzana przez lampę rentgenowską jest zmienna i zależy od wielkości przyłożonego napięcia. Wraz ze wzrostem energii promieniowania zwiększa się również jego przenikliwość.

  Z powodu zdolności wiązki promieniowania do przenikania, możemy je więc podzielić na promieniowanie „miękkie” o małej energii i promieniowanie „twarde” o dużej energii.

  Promieniowanie gamma wykorzystywane w badaniach RT pozyskuje się z izotopowych pierwiastków promieniotwórczych. Jego energia powstaje w wyniku przemian energetycznych izotopów, pobudzonych wcześniej do promieniowania. Aktywacja pierwiastków odbywa się podczas ich bombardowania szybkimi neutronami w reaktorach jądrowych. Aktywność źródła promieniotwórczego maleje wraz z czasem określanym jako okres połowicznego rozpadu.

Badanie RT radiograficzne - materiały

Metodę radiograficzną można zastosować
 • do kontroli praktycznie wszystkich rodzai materiałów. Badać nie można materiałów, które w sposób znaczący absorbują promieniowanie jonizujące: takie jak: wolfram czy ołów. Najczęściej jednak kontroli poddaje się wszelkiego rodzaje stale (stopowe, niskowęglowe, austenityczne) oraz metale kolorowe takie jak aluminium czy miedz. Badania RT elementów betonowych, ceramicznych lub wykonanych z tworzywa sztucznego wykonuje się rzadziej. Radiografia przemysłowa to potężne narzędzie w gamie dostępnych badań NDT.

  Nie bez powodu metoda RT jest zaliczana do najbardziej wiarygodnych metod badawczych w dziedzinie spawalnictwa. Dzieje się za sprawą doskonałej wykrywalności – nawet w przypadku niewielkich nieciągłości oraz jednoznaczna interpretacja.

   Badania RT radiograficzne poza dużą wykrywalnością posiadają dodatkowy atut, którym jest trwały dowód z przeprowadzonej kontroli w postaci gotowego radiogramu.  Przy ocenie jakości badanych elementów na podstawie otrzymanych radiogramów bardzo przydatne są informację dotyczące: 

   – własności oraz typu zastosowanego materiału podstawowego (właściwości wytrzymałościowe oraz stopień ich wykorzystania, odporność na korozję, koncentracja naprężeń, grubość badanego materiału i wytrzymałość temperaturowa),

   – rodzaju obciążenia danego detali ( statyczne, dynamiczne, udarowe), rodzaju występujących naprężeń, ich wartości oraz temperatury pracy danego elementu.

  Ponadto, w przypadku oceny wykonywanej podczas badań RTG spawów niezwykle istotna jest znajomość metod spawania i związane z tymi metodami prawdopodobieństwo oraz możliwe przyczyny występowania niezgodności spawalniczych.

badania rt

© 2022 Ultrarent - Laboratorium badań nieniszczących. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat